Projekt refundowany z funduszy UE

Projekt realizowany:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
  Poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa EBIS Sp. z o.o. poprzez intensyfikacje działań eksportowych na rynkach dotychczasowych (Wielka Brytania) oraz nowych rynkach perspektywicznych (USA, ZEA)”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa EBIS Sp. z o.o oraz promowanie na arenie międzynarodowej jego marki produktowej

Realizacja zaplanowanych działań pozwoli na uzyskanie następujących rezultatów (efektów):

–              wzmocnienie pozycji Wnioskodawcy na rynku Wielkiej Brytanii,

–              rozszerzenie eksportowych działań promocyjnych o USA i ZEA,

–              pozyskanie nowych klientów,

–     nawiązanie współpracy z nowymi partnerami biznesowymi oraz ugruntowanie kooperacji z dotychczasowymi,

–     potencjalne zwiększenie przychodów z działalności eksportowej

Umowa o dofinansowanie nr POIR.03.03.03-12-0059/19-00.
Całkowita wartość projektu wynosi: 488 400,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich wynosi: 415 140,00 PLN